Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy medzi spoločnosťou NEXINEO  s.r.o. so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 47 020 946 (ďalej len „NEXINEO s.r.o.“) a kupujúcim v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) súvisiace s trvaním záručnej doby na zakúpený tovar a systém NEXINEO pozostávajúci z technologického zariadenia NEXINEO (server NEXI, zobrazovacie jednotky NEO, sieťové prvky switch a router) a softvérového riešenia NEXINEO ( manažment konzola NEXI Board, protokol NEXI GO RDP, prihlasovacia obrazovka NEXI login) kupujúcim u spoločnosti NEXINEO s.r.o. a ďalšie vzťahy spojené s uplatnením reklamácie na zakúpený tovar (ďalej len „tovar“) a/alebo systém spoločnosti NEXINEO s.r.o.  (ďalej len „systém NEXINEO“).

Uzavretím kúpnej zmluvy  alebo zmluvy o dielo alebo objednávky s NEXINEO s.r.o., kupujúci výslovne súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom a podmienkami v ňom uvedenými.
 

1.    ZÁRUČNÁ DOBA


Záručná doba je u tovaru a systému NEXINEO štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru a systému NEXINEO, pokiaľ spoločnosť NEXINEO s.r.o. neustanoví dlhšiu záručnú dobu.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru a systému NEXINEO kupujúcim.

Vady tovaru a systému NEXINEO musia byť u spoločnosti NEXINEO s.r.o. uplatnené bezodkladne od vzniku vady najneskôr do času uplynutia záručnej doby.

Pre uplatnenie reklamácie a vykonanie záručného servisu v spoločnosti NEXINEO s.r.o. je kupujúci povinný doložiť dokumenty vyžadované v Reklamačnom formulári. Bez predloženia týchto dokladov nebude reklamácia na tovar a/alebo systém NEXINEO uznaná ako záručná a kupujúci bude povinný si uhradiť všetky náklady spojené s odstránením vady tovaru a/alebo systému NEXINEO podľa aktuálneho platného cenníka prác zverejneného na webovej stránke www.nexineo.com. Kupujúci je povinný uhradiť takto vzniknuté náklady spoločnosti NEXINEO s.r.o. do 15  kalendárnych dní odo dňa ich vzniku na základe faktúry vystavenej spoločnosťou NEXINEO s.r.o.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, ktorá je zapríčinená spoločnosťou NEXINEO s.r.o. pre ktorú nemôže byť zakúpený tovar a/alebo systém NEXINEO riadne používaný kupujúcim alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

Pokiaľ nie je oprava tovaru alebo systému NEXINEO možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa spoločnosť NEXINEO s.r.o. s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru a systému NEXINEO. V prípade dohody o zľave nie je možné neskôr tuto chybu tovaru a/alebo systému NEXINEO reklamovať kupujúcim.

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar a systém NEXINEO riadne používaný ako tovar a systém NEXINEO bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru a/alebo systému NEXINEO s rovnakými alebo podobnými úžitkovými a funkčnými vlastnosťami (napríklad u pevných diskov – disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u procesorov – procesor s najbližšou frekvenciou a pod.). Ak bola reklamácia tovaru a/alebo systému NEXINEO v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru alebo systému NEXINEO za nový, záručná doba sa predlžuje o dobu vybavenia reklamácie.

V prípade výmeny tovaru alebo niektorej časti systému NEXINEO za nový tovar alebo novú časť systému NEXINEO, obdrží kupujúci doklad (reklamačný protokol), kde je uvedené nové výrobné číslo vymeneného tovaru a systému NEXINEO a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného preberacieho a reklamačného protokolu.

Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru a/alebo systému NEXINEO pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

Kupujúci je povinný poskytnúť spoločnosti NEXINEO s.r.o. súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty na vybavenie reklamácie adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť. Za súčinnosť podľa tohto bodu sa považuje aj predloženie samotného tovaru, ktorý má vykazovať vady, spoločnosti NEXINEO s.r.o.
 

2.    PODMIENKY A POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIÍ


Pri odovzdaní tovaru a/alebo systému NEXINEO k oprave sa kupujúcemu odporúča zabezpečiť vytvorenie záložných kópií všetkých dát a programov a vybrať z tovaru a/alebo systému NEXINEO výmenné pamäťové médiá. NEXINEO  s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, zneužitie alebo stratu akýchkoľvek programov, údajov alebo dát kupujúceho ktoré objektívne môžu nastať pri vybavení reklamácie tovaru a/alebo systému NEXINEO. V prípade potreby reinštalácie systému, má spoločnosť NEXINEO s.r.o. právo nezachovať dáta kupujúceho bez súhlasu kupujúceho.

Ak je tovar a/alebo systém NEXINEO poškodené a/alebo nefunkčné je kupujúci povinný uplatniť si bezodkladne reklamáciu u spoločnosti NEXINEO s.r.o., a to nasledovným spôsobom:
Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári presne vyšpecifikovať poruchu alebo problém na tovare a/alebo systéme NEXINEO (napr. ako sa chyba prejavuje, v akých režimoch, časových intervaloch atď.). V prípade, že kupujúci nevyšpecifikuje vadu tovaru a/alebo systému NEXINEO v Reklamačnom formulári, takáto reklamácia sa nebude považovať za uplatnenú u spoločnosti NEXINEO s.r.o.

V Reklamačnom formulári musí byť najmä uvedené:
 • identifikačné údaje kupujúceho;
 • presná špecifikácia poruchy, problému alebo vady tovaru a/alebo systému NEXINEO;

Kupujúci je povinný k Reklamačnému formuláru priložiť dokumenty vyžadované v Reklamačnom formulári.

V prípade uplatnenia reklamácie má kupujúci možnosť požiadať spoločnosť NEXINEO s.r.o. o vykonanie predbežnej vzdialenej diagnostiky reklamovaného tovaru ako alternatívneho postupu k uplatňovaniu vady. Spoločnosť NEXINEO s.r.o. na základe takejto výslovnej žiadosti Kupujúceho vykoná vzdialenú diagnostiku reklamovaného tovaru (pokiaľ bude tento postup možné vykonať), ktorá spočíva v jednorazovom pripojení sa k reklamovanému tovaru za účelom jeho diagnostiky a v prípade jednoduchých vád aj priamo ich odstránenia na diaľku. Spoločnosť NEXINEO s.r.o. vykoná takúto diagnostiku v lehote zväčša do 21 dní od prijatia Reklamačného formulára.

V prípade ak Kupujúci nepožiada o vzdialenú diagnostiku alebo v prípade, ak vzdialená diagnostika nebude úspešná, Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar spolu so systémom NEXINEO na adresu NEXINEO s.r.o., Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava. Kupujúci pritom berie na vedomie, že lehota na odstránenie vady začína plynúť až okamihom, kedy bol reklamovaný tovar doručený spoločnosti NEXINEO s.r.o. .

Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru a/alebo systému NEXINEO spoločnosťou NEXINEO s.r.o., nie dátumom podania tovaru a/alebo systému NEXINEO na prepravu kupujúcim.

Spoločnosť NEXINEO s.r.o. zašle potvrdenie prostredníctvom emailu, pričom toto potvrdenie slúži iba ako doklad o prijatí reklamácie. Stav tovaru vrátane systému NEXINEO, v ktorom kupujúci odovzdal tento tovar a systém NEXINEO spoločnosti NEXINEO s.r.o., bude posúdený až v rámci reklamačného konania.

POKYNY PRI ZASIELANÍ TOVARU A SYSTÉMU NEXINEO NA REKLAMÁCIU

1.    Tovar vrátane systému NEXINEO sa balí do antistatického obalu a v prípade jeho zasielania aj do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. kartónová krabica), a patrične vystlať tak, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. NEXINEO s.r.o. nezodpovedá za prípadné poškodenie spôsobené pri doprave. Kupujúci nesie zodpovednosť za stav tovaru vrátane systému NEXINEO do času jeho doručenia do spoločnosti NEXINEO s.r.o. ako aj za poškodenie spôsobené pri jeho preprave.

2.    Ak tovar a/alebo systém NEXINEO nebude vykazovať chybu nefunkčnosti, ktorú kupujúci špecifikoval v Reklamačnom formulári, je spoločnosť NEXINEO s.r.o. oprávnená tovar poslať späť kupujúcemu na jeho náklady. Kupujúci je povinný uhradiť takto vzniknuté náklady spoločnosti NEXINEO s.r.o. do 15  kalendárnych dní odo dňa ich vzniku na základe faktúry vystavenej spoločnosťou NEXINEO s.r.o. . Tovar a/alebo systém NEXINEO zaslané k reklamácii bude testované iba na chybu uvedenú kupujúcim v Reklamačnom formulári.

3.    Reklamovaný tovar a systém NEXINEO musia byť dôkladne zabezpečené, aby nedošlo v priebehu prepravy k ich poškodeniu.

Za účelom odstránenia vady môže spoločnosť NEXINEO s.r.o. vykonať vzdialenú diagnostiku v súčinnosti s kupujúcim. Servisný technik spoločnosti NEXINEO s.r.o. sa jednorazovo pripojí k zariadeniu kupujúceho za účelom diagnostiky alebo odstránenia chyby, poruchy alebo problému tovaru a/alebo systému NEXINEO, pričom za týmto účelom je povinný kupujúci poskytnúť spoločnosti NEXINEO s.r.o. maximálnu súčinnosť.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby spoločnosť NEXINEO s.r.o. vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia resp. doručenia reklamovaného tovaru a/alebo systému NEXINEO na adresu Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava , pokiaľ sa spoločnosť NEXINEO s.r.o. s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade, že spoločnosť NEXINEO s.r.o. nemôže objektívne zabezpečiť splnenie lehoty v zmysle predchádzajúcej vety, nakoľko nastali okolnosti nezávisle od jeho vôle (napr. výpadok čipov, a iných komponentov potrebných na odstránenie vady tovaru a/alebo systému NEXINEO), v takom prípade sa doba na odstránenie vady reklamovaného tovaru a/alebo systému NEXINEO predlžuje o ďalších 30 kalendárnych dní. NEXINEO s.r.o. o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho.

Spoločnosť NEXINEO s.r.o. vydá po skončení reklamačného konania Reklamačný protokol o vybavení reklamácie.
 

3.     VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


Porušením ochrannej pečate, informatívnej nálepky či sériového čísla sa kupujúci vystavuje riziku zamietnutia reklamácie, ibaže k poškodeniu dôjde pri obvyklom používaní. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou tovaru a/alebo systému NEXINEO a nijako neobmedzujú právo kupujúceho tovar a systém NEXINEO používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar a systém NEXINEO určený.         

Záruka sa nevzťahuje aj na nižšie špecifikované vzniknuté situácie, pričom v prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených situácií je NEXINEO s.r.o. oprávnená zamietnuť vybavenie reklamácie kupujúcemu,  a to:
 
 • 1. Na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania uvedených v manuáli na obsluhu;
 • 2. Na poruchy spôsobené mechanickým poškodením tovaru a systému NEXINEO;
 • 3. Na tovar a systém NEXINEO elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja;
 • 4. Na poruchy a poškodenia spôsobené prevádzkovaním tovaru vrátane systému NEXINEO mimo špecifikácií daných výrobcom a/alebo spoločnosťou NEXINEO s.r.o. (pretaktovanie, teplotné podmienky prostredia, zvýšená vlhkosť a prašnosť a pod.);
 • 5. Na tovar a systém NEXINEO poškodené prírodnými živlami;
 • 6. Na tovar a systém NEXINEO prevádzkované v nevhodnom prostredí, a poškodené nevhodnou obsluhou. Produkty informačných technológií sú určené na prevádzkovanie v bežnom kancelárskom prostredí. Nie sú určené na použitie v prašnom, vlhkom alebo  horúcom prostredí;
 • 7. Na tovar a systém NEXINEO s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom;
 • 8. Na tovar a systém NEXINEO s poškodenými záručnými plombami, nálepkami, prípadne inými ochrannými znakmi;
 • 9. Predávajúci negarantuje funkčnosť USB periférií a aplikácií so systémom NEXINEO, mimo USB periférií a aplikácií uvedených v kompatibilite liste vydaným spoločnosťou NEXINEO s.r.o.;
 • 10. Vady a/alebo nefunkčnosť spôsobené zmenami, úpravami, aktualizáciami alebo inými zásahmi do operačného systému alebo iného programového vybavenia tretích strán / poskytovaného Kupujúcemu tretími stranami;
 • 11. Predávajúci negarantuje rýchlosť odozvy systému NEXINEO v prípade integrácie do externej domény;
 • 12. Predávajúci neposkytuje záruku na prirodzené opotrebenie, alebo prirodzenú degradáciu tovaru vrátane systému NEXINEO a ich komponentov;
 • 13. Na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky;
 • 14. Na tovar a systém NEXINEO u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba;
 • 15.    Na poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom a/alebo spoločnosťou NEXINEO s.r.o., alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom;
 • 16. Na firmware, alebo predinštalované programové vybavenie poškodené nesprávnym používaním, alebo vplyvom počítačového vírusu, ani na prípadné škody v tomto dôsledku vzniknuté;
 • 17. Poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a pod.);
 • 18. Závady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích premetov do útrob výrobku;
 • 19. Tovar a systém NEXINEO taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie;
 • 20. V prípade zariadenia, ktoré sa skladá z viacerých komponentov, a každý komponent má samostatnú a rozdielnu dĺžku záruky, táto záruka zaniká poškodením záručnej plomby alebo štítka;
 • 21. Pokiaľ došlo k svojvoľnej manipulácii so softvérovou alebo hardvérovou konfiguráciou systému NEXINEO (napr. odpojenie routra či switchu a zapojenie vlastného, zmena topológie zapojenia, zmena parametrov v nastavení systému, odpojenie domény alebo pripojenie k doméne, a všetky podobné úkony).
 

4.    OBMEDZENÁ ZÁRUKA


Na spotrebný materiál (farbiace pásky, tonery, tryskové hlavy, batérie a pod.) je poskytovaná obmedzená záruka (len na funkčné závady), a to aj keď je súčasťou tlačiareň, ktorej záruka je dlhšia. V prípade, že je z kazety spotrebovanej viac ako 10% náplne, výrobca reklamáciu neuznáva. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety.
 

5.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


Tento reklamačný poriadok je platný od 1.3.2022 a je zverejnený na webovej stránke www.nexineo.com.
Na reklamáciu tovaru vrátane systému NEXINEO kupujúcim  sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.