PROCEDURA REKLAMACYJNA

PROCEDURA REKLAMACYJNA

Niniejsza procedura reklamacyjna reguluje zobowiązania gwarancyjne pomiędzy spółką NEXINEO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000840961, NIP: 6762580424 (zwaną dalej „NEXINEO sp. z o.o.”) a Nabywcą towaru oraz systemu NEXINEO składającego się z urządzenia technologicznego NEXINEO (serwer NEXI, jednostki wyświetlające NEO, elementy sieciowe switch i router) oraz rozwiązania programowego NEXINEO (konsola zarządzania NEXI Board, protokół RDP NEXI GO, ekran logowania NEXI), a także określa zobowiązania związane z procedurą reklamacji zakupionych towarów (zwanych dalej „towarami”) i/lub systemu firmy NEXINEO sp. z o.o. (zwanego dalej „systemem NEXINEO”). Niniejszy dokument w dalszej części jest zwany „Procedurą Reklamacyjną”.

Nabywca nie posiada statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 czerwca 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, dalej: KC), co oznacza, że Nabywca nie jest osobą fizyczną dokonującą z firmą NEXINEO sp. z o.o. czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, umowy o dzieło lub złożenia zamówienia w NEXINEO sp. z o.o. Nabywca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Procedury Reklamacyjnej oraz do zaakceptowania jej postanowień poprzez w umowie. Akceptacja treści Procedury Reklamacyjnej oznacza, że Nabywca zgadza się z niniejszą Procedurą Reklamacyjną oraz warunkami w niej określonymi bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Na podstawie art. 558 §1 KC odpowiedzialność NEXINEO Sp. z o.o. z tytułu rękojmi określonej w art. 556-576 KC zostaje wyłączona.  

1.    OKRES GWARANCJI

Okres obowiązywania gwarancji na towary i/lub system NEXINEO udzielonej przez NEXINEO sp. z o.o. wynosi standardowo 24 miesiące i jest liczony od dnia otrzymania lub odbioru towaru i/lub systemu NEXINEO przez Nabywcę. NEXINEO sp. z o.o. może ustanowić dłuższy okres gwarancji wyłącznie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Nabywcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od dnia otrzymania lub odbioru towaru i/lub systemu NEXINEO przez Nabywcę.

Wadę towaru lub systemu NEXINEO należy zgłaszać do NEXINEO sp. z o.o. niezwłocznie po wystąpieniu wady za pomocą Formularza Reklamacyjnego, który jest dostępny https://www.nexineo.com/pl/obsluga-klienta-4, w gwarancyjnej sekcji pomocy, gdzie należy wypełnić Formularz Reklamacyjny.

Przez wadę towaru jest rozumiana jako niezgodność towaru i/lub systemu NEXINEO z umową zgodnie z art. 5561§1 KC.

W celu złożenia reklamacji i przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego w NEXINEO sp. z o.o. Nabywca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów wymaganych do rozpoznania reklamacji, które zostały określone w Formularzu Reklamacyjnym. W przypadku nieprzedłożenia kompletu wymaganych dokumentów - reklamacja towaru i/lub systemu NEXINEO nie zostanie uznana za reklamację z tytułu udzielonej przez NEXINEO sp. z o.o. gwarancji, a w konsekwencji Nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem wady towaru i/lub systemu NEXINEO zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem prac serwisowych opublikowanym na stronie internetowej www.nexineo.com/pl. W takim przypadku Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz NEXINEO sp. z o.o. tytułem wykonanych prac serwisowych na podstawie odrębnej umowy.

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady spowodowanej wyłącznie przez NEXINEO sp. z o.o.:

1)     z powodu, której zakupiony towar i/lub system NEXINEO nie mogą być prawidłowo użytkowane przez Nabywcę lub mogą być użytkowane tylko częściowo, przy czym możliwe jest usunięcie takiej wady, Nabywcy przysługuje wyłącznie prawo do bezpłatnej naprawy,
2)    jeżeli naprawa towaru i/lub systemu NEXINEO nie jest możliwa, a charakter wady nie uniemożliwia normalnego użytkowania, NEXINEO sp. z o.o. może uzgodnić z Nabywcą odpowiedni rabat od ceny danego towaru i systemu NEXINEO. W przypadku udzielenia rabatu, wada danego towaru i/lub systemu NEXINEO określona w umowie rabatowej nie może być później przedmiotem reklamacji składanej przez Nabywcę,
3)    w przypadku wystąpienia wady, której nie da się usunąć i która uniemożliwia prawidłowe korzystanie z towaru i/lub systemu NEXINEO, w takim zakresie w jakim odpowiadałoby korzystaniu z pozbawionych wad towaru i/lub systemu NEXINEO, Nabywcy przysługuje prawo do wymiany towaru i/lub systemu NEXINEO na inny o takich samych lub podobnych cechach użytkowych i funkcjonalnych (np. w przypadku dysków twardych – na dysk twardy o najbliższej wyższej dostępnej pojemności, w przypadku procesorów – na procesor o najbliższej częstotliwości taktowania itp.).
4)    jeżeli reklamacja towaru i/lub systemu NEXINEO rozpatrzona w określonym ustawowo terminie skutkowała naprawą lub wymianą towaru i/lub systemu NEXINEO na nowy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia towaru i/lub systemu NEXINEO wolnych od wad lub zwrócenia Nabywcy naprawionego towaru i/lub systemu NEXINEO zgodnie z art. 581§1 KC.
5)    W przypadku wymiany towaru i/lub jakiejkolwiek części systemu NEXINEO na nowy towar i/lub nową część systemu NEXINEO Nabywca otrzyma dokument (protokół reklamacyjny), w którym podany będzie nowy numer seryjny wymienianego towaru i/lub systemu NEXINEO, a wszelkie ewentualne dalsze roszczenia będą realizowane na podstawie zarówno pierwotnego protokołu odbioru jak również protokołu reklamacyjnego.
6)    Uprawnienia Nabywcy do pociągnięcia NEXINEO sp. z o.o. do odpowiedzialności gwarancyjnej za wadę towaru i/lub systemu NEXINEO, której dotyczy udzielona gwarancja, wygasają, jeśli nie zostały właściwie zgłoszone w procesie reklamacji w okresie gwarancyjnym w terminie do zgłaszania wad określonym w Procedurze Reklamacyjnym.
7)    Nabywca jest zobowiązany do współdziałania z NEXINEO sp. z o.o. w niezbędnym zakresie w celu rozpatrzenia reklamacji i wykonania obowiązków gwarancyjnych, w przeciwnym razie terminy rozpatrzenia reklamacji ulegają odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym Nabywca nie zapewnił wymaganej współpracy. Na podstawie poniższego podpunktu za wiążące uznaje się przedłożenie towaru, który zostaje uznany za wadliwy, do siedziby NEXINEO sp. z o.o.

2.    WARUNKI I PROCEDURA ZGŁASZANIA REKLAMACJI

W przypadku przekazania towaru i/lub systemu NEXINEO do naprawy zaleca się, aby Nabywca we własnym zakresie uprzednio wykonał kopię zapasowych wszystkich danych i programów na wymiennych nośnikach pamięci.

NEXINEO sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, niewłaściwe wykorzystanie lub utratę jakichkolwiek programów, informacji lub danych Nabywcy, które mogą z obiektywnych przyczyn wystąpić w trakcie rozpatrywania reklamacji towaru i/lub systemu NEXINEO. W przypadku konieczności ponownej instalacji systemu NEXINEO - NEXINEO sp. z o.o. ma prawo nie zachowywać danych Nabywcy bez konieczności uzyskania jego zgody.

Jeśli towar i/lub system NEXINEO są uszkodzone i/lub nie działają poprawnie, Nabywca jest zobowiązany do natychmiastowego (nie później niż w terminie 2 dni od dnia wystąpienia wady) złożenia reklamacji do NEXINEO sp. z o.o. w następujący sposób:
 
Nabywca jest zobowiązany do dokładnego określenia w Formularzu Reklamacyjnym rodzaju wady tj. usterki lub problemu z towarem i/lub systemem NEXINEO (np. w jaki sposób wada się objawia, w jakich trybach, przedziałach czasowych itp.). W przypadku, gdy Nabywca nie określi dokładnie w Formularzu Reklamacyjnym rodzaju wady towaru i/lub systemu NEXINEO, to wówczas takiej reklamacji nie uznaje się za skutecznie złożoną do NEXINEO sp. z o.o.

W szczególności w Formularzu Reklamacyjnym należy podać:
 
  • dane identyfikacyjne Nabywcy;
  • dokładny opis i specyfikację wady tj. Usterki i/lub problemu dot. towaru i/lub systemu NEXINEO;

Nabywca jest również zobowiązany dołączyć do Formularza Reklamacyjnego dokumenty, które są wskazane jako wymagane w Formularzu Reklamacyjnym.

W przypadku reklamacji kupujący może zwrócić się do spółki NEXINEO sp. z o.o. z prośbą o przeprowadzenie wstępnej, zdalnej diagnozy reklamowanego towaru jako alternatywnego sposobu reklamacji wady. Spółka NEXINEO sp. z.o.o. na podstawie tak postawionego przez Kupującego żądania przeprowadzi zdalną diagnostykę reklamowanego towaru (o ile taka procedura jest możliwa), która polega na jednorazowym podłączeniu się do reklamowanego towaru w celu jego diagnozy i w przypadku prostych usterek umożliwia ich bezpośrednie usunięcie na odległość. Spółka NEXINEO sp. z o.o. wykonuje tego typu diagnostykę w okresie zazwyczaj do 21 dni od otrzymania formularza reklamacyjnego.

Jeżeli Kupujący nie zażąda zdalnej diagnostyki lub zdalna diagnostyka nie powiedzie się, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć reklamowany towar wraz z systemem NEXINEO na adres NEXINEO sp. z o.o., ul. Św. FILIPA 23/4, 31-150 Kraków. Jednocześnie kupujący przyjmuje do wiadomości, że termin naprawy usterki zaczyna się naliczać od momentu dostarczenia reklamowanego towaru do NEXINEO sp. z o.o.

Procedura reklamacyjna, a zarazem termin do usunięcia wady rozpoczyna swój bieg dopiero w dniu otrzymania towaru i/lub systemu NEXINEO przez dział serwisowy NEXINEO sp. z o.o., a nie w dniu nadania towaru i/lub systemu NEXINEO do wysyłki przez Nabywcę.

NEXINEO sp. z o.o. wysyła potwierdzenie zgłoszenia reklamacyjnego pocztą elektroniczną. Wiadomość ta stanowi wyłącznie potwierdzenie odbioru zgłoszenia reklamacyjnego. Stan towaru, w tym systemu NEXINEO, w jakim Nabywca przekazał towar i system NEXINEO do NEXINEO sp. z o.o., zostanie oceniony dopiero w toku postępowania reklamacyjnego i rozpoznawania reklamacji.

INSTRUKCJA WYSYŁKI TOWARÓW I SYSTEMU NEXINEO DO REKLAMACJI

1.    Towary, w tym system NEXINEO, należy zapakować w opakowanie antystatyczne, a w przypadku wysyłki – w odpowiednio mocne opakowanie dodatkowe (np. karton), starannie zabezpieczone, aby zapobiec uszkodzeniu podczas transportu. NEXINEO sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia powstałe podczas transportu. Nabywca jest odpowiedzialny za stan towarów, w tym systemu NEXINEO, do momentu ich dostarczenia do NEXINEO sp. z o.o., jak również za wszelkie szkody powstałe podczas ich transportu.

2.    Jeżeli towary i/lub system NEXINEO w trakcie oceny stanu technicznego przez NEXINEO sp. z o.o. nie wykażą wady określonej przez Nabywcę w Formularzu Reklamacyjnym, innej niż brak działania towaru i/lub systemu NEXINEO, spółka NEXINEO sp. z o.o. będzie uprawniona do odesłania towarów do Nabywcy na jego koszt. Nabywca jest zobowiązany do zwrotu NEXINEO sp. z o.o. tychże kosztów w terminie 15 dni kalendarzowych od daty ich powstania na podstawie faktury wystawionej przez NEXINEO sp. z o.o. Towary i/lub system NEXINEO przesłane do NEXINEO Sp. z o.o. w ramach reklamacji zostaną przetestowane wyłącznie pod kątem wady wskazanej przez Nabywcę w Formularzu Reklamacyjnym.

3.    W celu wyeliminowania wady NEXINEO sp. z o.o. może przeprowadzić zdalną diagnostykę we współpracy z Nabywcą. W takiej sytuacji serwisant firmy NEXINEO sp. z o.o. podłączy się jednorazowo do sprzętu Nabywcy w celu zdiagnozowania lub usunięcia usterki, awarii lub problemu z towarami i/lub systemem NEXINEO, przy czym w tym celu Nabywca zapewni NEXINEO sp. z o.o. ze swojej strony maksymalną współpracę.

4.    NEXINEO sp. z o.o. rozpatrzy reklamację, w tym usunie zgłoszoną wadę, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamowanego towaru i/lub systemu NEXINEO na adres ul. ŚW. FILIPA 23/4, 31-150 Kraków, chyba że NEXINEO sp. z o.o.  i Nabywca uzgodnią dłuższy termin. W przypadku, gdy firma NEXINEO sp. z o.o.  nie będzie mogła z obiektywnych przyczyn zapewnić dotrzymania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, z powodu okoliczności od niej niezależnych (np. brak chipów oraz innych komponentów niezbędnych do usunięcia wady towarów i/lub systemu NEXINEO), termin rozpatrzenia apelacji i usunięcia wady reklamowanych towarów i/lub systemu NEXINEO zostanie przedłużony o kolejnych 30 dni kalendarzowych. NEXINEO sp. z o.o. poinformuje Nabywcę o tym fakcie.

5.    Po zakończeniu procedury reklamacyjnej NEXINEO sp. z o.o. wystawi Protokół Reklamacyjny i przekaże go Nabywcy.

3.     WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Naruszenie plomby ochronnej, naklejki informacyjnej lub numeru seryjnego naraża nabywcę na odrzucenie reklamacji, chyba że uszkodzenie nastąpiło podczas normalnego użytkowania. Plomby ochronne i numery seryjne stanowią integralną część towaru i/lub systemu NEXINEO i w żaden sposób nie ograniczają prawa Nabywcy do używania i posługiwania się towarami i systemem NEXINEO w pełnym zakresie tego, do czego towary i system NEXINEO są przeznaczone.         

Gwarancja nie dotyczy sytuacji określonych poniżej, a w przypadku wystąpienia którejkolwiek z nich NEXINEO sp. z o.o. ma prawo odmówić nabywcy rozpatrzenia reklamacji. Dotyczy to następujących sytuacji:

1)    w przypadku wad spowodowanych nieprzestrzeganiem zasad użytkowania podanych w instrukcji obsługi;

2)    w przypadku wad spowodowanych mechanicznym uszkodzeniem towarów i/lub systemu NEXINEO;

3)    w przypadku uszkodzenia elektrycznego towarów i/lub systemu NEXINEO w wyniku niefachowej interwencji, przepięcia w sieci lub wyładowania elektrostatycznego;

4)    w przypadku wad i uszkodzenia spowodowanego użytkowaniem towarów, w tym systemu NEXINEO, niezgodnie ze specyfikacjami producenta i/lub firmy NEXINEO sp. z o.o.  (nadmierne obciążenie procesora, niewłaściwa temperatura otoczenia, zwiększona wilgotność i zapylenie itp.);

5)    w przypadku uszkodzenia towarów i/lub systemu NEXINEO przez siły natury;

6)    w przypadku eksploatacji towarów i/lub systemu NEXINEO w nieodpowiednim środowisku oraz uszkodzenia w wyniku nieprawidłowej obsługi. Produkty informatyczne są przeznaczone do użytkowania w standardowym środowisku biurowym. Nie są one przeznaczone do użytkowania w warunkach zapylenia, wilgoci lub wysokich temperatur;

7)    w przypadku towarów i/lub systemu NEXINEO z niekompletnym, uszkodzonym lub usuniętym numerem seryjnym lub inną cechą identyfikacyjną;

8)    w przypadku towarów i systemu NEXINEO z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi, naklejkami lub innym oznakowaniem ochronnym;

9)    sprzedawca nie gwarantuje funkcjonalności urządzeń peryferyjnych USB i aplikacji podczas pracy z systemem NEXINEO, z wyjątkiem urządzeń peryferyjnych USB i aplikacji wymienionych w wykazie kompatybilnych urządzeń wydanym przez NEXINEO sp. z o.o.;

10)  wady lub uszkodzenia spowodowane zmianami, modyfikacjami, aktualizacjami lub innymi ingerencjami w system operacyjny lub inne oprogramowanie osób trzecich/dostarczone Kupującemu przez osoby trzeci

11)    sprzedawca nie gwarantuje szybkości reakcji systemu NEXINEO w przypadku integracji z domeną zewnętrzną;

12)    sprzedawca nie udziela gwarancji obejmującej naturalne zużycie towarów, w tym systemu NEXINEO, i ich elementów;

13)    w przypadku części o charakterze zużywalnym, które zostały zużyte przed upływem okresu gwarancyjnego;

14)    w przypadku towarów i/lub systemu NEXINEO, dla których okres gwarancji upłynął przed terminem na zgłoszenie wady do NEXINEO sp. z o.o.;

15)    w przypadku usterek spowodowanych użyciem elementów innych niż zalecane przez producenta i/lub NEXINEO sp. z o.o.  lub dostawcę, a także naprawą lub modyfikacją przez osoby inne niż upoważnione przez producenta lub dostawcę;

16)    w przypadku uszkodzenia oprogramowania sprzętowego lub wbudowanego w wyniku niewłaściwego użytkowania lub przez wirus komputerowy, a także w odniesieniu do wszelkich wynikających z tego szkód;

17)    w przypadku uszkodzenia spowodowanego użyciem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych (taśmy, tonery itp.);

18)    w przypadku usterek spowodowanych przypadkowym lub celowym wprowadzeniem do wnętrza produktu cieczy, owadów lub obcych przedmiotów;

19)    towary i/lub system NEXINEO nie mogą również wykazywać śladów prób wymuszonego otwarcia;

20)    w przypadku sprzętu, który składa się z wielu komponentów, a każdy z nich posiada odrębną i różną długość gwarancji, gwarancja ta zostaje unieważniona poprzez zerwanie plomby lub etykiety gwarancyjnej;

21)    w przypadku samowolnej zmiany konfiguracji oprogramowania lub sprzętu systemu NEXINEO (np. odłączenie oryginalnego routera lub switcha i podłączenie własnego, zmiana topologii podłączenia, zmiana parametrów w ustawieniach systemu, odłączenie domeny lub podłączenie do domeny i wszystkie podobne działania).

4.    OGRANICZONA GWARANCJA
Na materiały eksploatacyjne (taśmy barwiące, tonery, głowice, baterie itp.) udzielana jest ograniczona gwarancja (obejmująca wyłącznie wady funkcjonalne), nawet jeśli stanowią elementy drukarek, dla których obowiązuje dłuższa gwarancja. Jeśli zużyte zostanie więcej niż 10% wkładu, producent nie uzna reklamacji. Protokół Reklamacyjny musi zawierać wydruk z udowodnioną wadą kasety.

5.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejsza Procedura Reklamacyjna obowiązuje od dnia 01.03.2022 r. i jest opublikowana na stronie internetowej www.nexineo.com/pl .
Do składania przez Nabywcę reklamacji dotyczących towarów, w tym systemu NEXINEO, mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.