GDPR

GDPR

Dňa 25.05.2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) preto si plníme informačnú povinnosť voči dotknutým osobám.

V zmysle novej platnej právnej úpravy Vám oznamujeme, že v plnom rozsahu rešpektujeme právo na ochranu osobných údajov svojich zamestnancov, obchodných partnerov a klientov, ako aj všetkých ďalších osôb, ktoré jej sprístupnia svoje osobné údaje, a zaväzuje sa ich chrániť v zmysle GDPR.

Ochrane osobných údajov dotknutých osôb sa zaväzujeme venovať maximálnu pozornosť a k ich ochrane využívame tie najvyššie bezpečnostné štandardy.

S osobnými údajmi dotknutých osôb budeme vždy nakladať v medziach GDPR, pričom pri nakladaní s osobnými údajmi budeme dbať na ich ochranu pred neoprávneným zneužitím, poškodením, stratou či sprístupnením tretím osobám.

Naša webová stránka je za účelom zaistenia čo najväčšej ochrany osobných údajov dotknutých osôb chránená špičkovými ochrannými systémami tak, aby nedochádzalo k (i) neoprávneným prístupom k osobným údajom dotknutých osôb, (ii) protiprávnym poškodeniam dát, (iii) neoprávneným zmenám ani k (iv) nesprávnemu užívaniu osobných údajov dotknutých osôb či k (v) ich zneužitiu.

Účelom tohto dokumentu je vysvetliť ako sú spracúvané osobné údaje dotknutých osôb, na aký účel sa spracúvajú a aké sú práva dotknutých osôb podľa GDPR, pričom uvádzame nasledovné:

Prevádzkovateľom je spoločnosť NEXINEO s. r. o. so sídlom so sídlom Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 020 946, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 87516/B, oddiel: Sro, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Dotknuté osoby sú identifikované alebo identifikovateľné fyzické osoby, ktorých osobné údajne spracúvame.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, t. j. dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami  

Uvádzame, že osobné údaje môžu byť pre nižšie uvedené účely spracovania odovzdávané iným (tretím) osobám - sprostredkovateľom, ktoré sú na základe dohody zaviazané údaje pre nás spracovávať, napr. IT služby, sprostredkovatelia.

Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvame na základe týchto zásad spracúvania osobných údajov:

 1. účelovosť spracúvania osobných údajov
 2. minimalizácia spracúvania osobných údajov
 3. správnosť, úplnosť a presnosť osobných údajov
 4. minimalizácia uchovávania osobných údajov
 5. legitímnosť spracúvania osobných údajov

 

Účely spracúvania osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov zamestnancov

Spracúvame osobné údaje svojich zamestnancov použitím nasledovných právnych základov:

 1. plnenie zmluvy;
 2. zákonná povinnosť
 3. súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spracúvame osobné údaje zamestnancov na právnom základe plnenie zmluvných a zákonných povinností v zmysle pracovnej zmluvy a v súlade s pracovno-právnymi predpismi, sociálneho zabezpečenia, odvodových povinností, zabezpečenia ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci.

V prípade zverejňovania, uchovávanie a poskytnutia fotografie zamestnancov, uchovávania súkromného telefónne čísla a emailu vyžadujeme osobitný výslovný súhlas zamestnanca.

 1. Spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie a ich uchovávanie v evidencii

Spracúvame osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, ktorých v prípade, že neuspeli pri obsadzovaní voľnej pracovnej pozícii môžeme opätovne kontaktovať, ale to len v prípade poskytnutia súhlasu zo strany dotknutej osoby.

 1. súhlas so spracúvaním osobných údajov
 1. Spracúvanie osobných údajov zákazníkov a obchodných partnerov

Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich zákazníkov a obchodných partnerov použitím nasledovných právnych základov:

 1. plnenie zmluvy;
 2. zákonná povinnosť
 3. oprávnený záujem

 

Spracúvame osobné údaje o týchto dotknutých osobách v zmluvách, v objednávkach, alebo iných informačných systémoch kontaktné údaje spoločnosti alebo fyzických osôb, ako aj fyzických osôb - podnikateľov .

 1. Plnenie zmluvy voči zákazníkom a obchodným partnerom

Spracúvame osobné údaje zákazníkov – dotknutých osôb na základe kúpnej zmluvy, sprostredkovateľskej zmluvy, zmluvy o spolupráci, zmluvy o dielo alebo objednávky. Spracúvame iba osobné údaje zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvy alebo objednávky a prípadné kontaktovanie zákazníka alebo obchodného partnera počas plnenia zmluvy.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmlúv a realizácie objednávky.

 1. Zákonná povinnosť

Spracúvame osobné údaje zákazníkov – dotknutých osôb na účely vybavenia reklamácii v rozsahu údajov o reklamovanom tovare, poskytovania servisu počítačového vybavenia a údajov uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, poskytovaní servisu vznikajúce v súvislosti s nadobudnutým produktom.

Aplikovaný je Obchodný a Občiansky zákonník v platnom znení.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia kúpnej zmluvy, objednávky alebo zmluvy o dielo a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný produkt.

 1. Oprávnený záujem

Spracúvame aj osobné údaje zákazníkov a obchodných partnerov, ktorým zasielame informácie o novinkách.

Marketingovú komunikáciu na právnom základe oprávnený záujem využívame pri existujúcich zákazníkoch, ktorých emailovú adresu sme získali v súvislosti s predajom podobných služieb a tovarov. Dané spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu považujeme za náš oprávnený záujem. Zákazník alebo obchodný partner môže požiadať o zasielanie informácií pri podpise zmluvy alebo zaslania objednávky.

 1. Súhlas so spracúvaním údajov za účelom poskytnutia referencie

Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb za účelom poskytnutia referencie, týkajúcej sa hodnotenia kvality poskytnutých služieb, prostredníctvom videonahrávky, kde je zobrazená podobizeň dotknutej osoby.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe ustanovenom GDPR, a to udelenie súhlasu dotknutých osôb.

Dotknuté osoby nám udeľujú súhlas na správu, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov za účelom poskytnutia referencie a verejnú propagáciu spoločnosti do času jeho odvolania dotknutej osoby.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžu dotknuté osoby kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou súhlas udelili. Súhlas sa udeľuje do jeho odvolania dotknutými osobami.

 1. Súhlas so spracúvaním údajom za účelom prihlásenia na webinár

Osobné údaje dotknutej osoby získané prostredníctvom prihlášky na webinár prevádzkovateľa sú spracúvané na nasledovné účely (i) plnenie záväzkov prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplývajúcich z prihlásenia sa dotknutej osoby na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie (ii) informovanie dotknutej osoby o úspešnom prihlásení sa na vzdelávacie podujatie, o prípadných zmenách v organizovanom vzdelávacom podujatí alebo poskytnutie iných bližších informácií (iii) uplatňovanie ďalších právnych nárokov prevádzkovateľa a dotknutej osoby vyplývajúcich z prihlásenia sa na prevádzkovateľom organizované vzdelávacie podujatie (iv) prípadné informovanie dotknutej osoby o ďalších vzdelávacích podujatiach prostredníctvom zasielania newslettera o produktoch, službách, prebiehajúcich akciách a zľavách, plánovaných webinároch, prípadne o ďalších informáciách týkajúcich sa produktov a/alebo služieb poskytovaných v rámci činnosti prevádzkovateľa

Osobné údaje dotknutej osoby, ktorá sa prihlásila na prevádzkovateľom organizovaný webinár prostredníctvom určenej prihlášky sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, v zmysle ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Prihláška sa na účely spracúvania osobných údajov dotknutej osoby považuje za objednávku (zmluvu) uzatváranú medzi účastníkom webináru a prevádzkovateľom prostredníctvom určeného formulára umiestneného na webovej stránke.

Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané po dobu, v ktorej je možné uplatňovať prípadné nároky dotknutej osoby a/alebo prevádzkovateľa súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z prihlášky na webinár. Osobné údaje sú tak uchovávané v súlade so všeobecnými premlčacími lehotami vymedzenými v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a to najdlhšie po dobu 1 roka odo dňa spracovania prihlášky dotknutej osoby na vzdelávacie podujatie.

V prípade, pokiaľ sa dotknutá osoba prihlasuje na prevádzkovateľom organizovaný webinár prostredníctvom prihlášky umiestnenej na webovej stránke, prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, e-mail, názov školy alebo právnickej osoby, v mene ktorej sa osoba prihlasuje, sídlo, IČO, telefón.

V prípade, pokiaľ dotknutá osoba vyplnila a odoslala prihlášku na prevádzkovateľom organizovaný webinár, dochádza primerane k spracúvaniu osobných údajov aj na účely a za podmienok bližšie uvedených v časti NEWSLETTER a spracúvanie osobných údajov týchto Podmienok spracúvania osobných údajov.

 1. Súhlas so spracúvaním údajov za účelom zasielania newsletterov – marketingová komunikácia

Spracúvame osobné údaje dotknutých osôb za účelom marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách (všeobecný newsletter), prostredníctvom e-mailu v rozsahu meno, priezvisko a e-mail.

Súhlas so zasielaním newslettra získavame napr. prostredníctvom našich webstránok alebo prostredníctvom formulárov. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti webovej stránky.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe ustanovenom GDPR, a to udelenie súhlasu dotknutých osôb.

Dotknuté osoby nám udeľujú súhlas na správu, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov za účelom priameho marketingu prostredníctvom zasielania newsletterov.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžu dotknuté osoby kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou súhlas udelili. Súhlas sa udeľuje do jeho odvolania dotknutými osobami.

Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade blížiaceho sa uplynutia doby, na ktorú sa udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov, osloviť dotknutú osobu so žiadosťou o opätovné udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov potrebných pre zasielanie newslettera.

V prípade, pokiaľ sa návštevník webovej stránky prihlási prostredníctvom webovej stránky na webinár  a/alebo využije iné zo služieb prevádzkovateľa, prevádzkovateľ je oprávnený realizovať zasielanie newslettera na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ pred vykonávaním spracúvania osobných údajov na tomto právnom základe dôsledne preskúmal, či výkon takejto spracovateľskej operácie nepredstavuje neprimeraný zásah do práv a slobôd dotknutej osoby, a za týmto účelom uskutočnil test proporcionality.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa na zasielaní newslettera je daný snahou prevádzkovateľa zaistiť dostatočnú mieru informovanosti tých dotknutých osôb, ktoré sa v predchádzajúcom období zúčastnili webinára organizovaného prevádzkovateľom a/alebo využili iné zo služieb poskytovaných v rámci činnosti prevádzkovateľa a u ktorých je dôvodné predpokladať pretrvávajúci záujem o zúčastnenie sa na ďalších vzdelávacích podujatiach organizovaných prevádzkovateľom a/alebo o využitie ďalších služieb poskytovaných v rámci činnosti prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú na účely zasielania newslettera sú spracúvané

 • po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípadoch, kedy sa zasielanie newslettera realizuje na základe návštevníkom udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, alebo
 • po dobu 5 rokov, od posledného prihlásenia sa dotknutej osoby na webinár organizované prevádzkovateľom a/alebo od posledného využitia ďalších služieb poskytovaných v rámci činnosti prevádzkovateľa.

 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje dotknutých osôb sa nebudú prenášať do tretích krajín.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Oboznamujeme dotknuté osoby, že nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutých osôb, ktoré má právne účinky, ktoré sa ich týkajú alebo ich podobne významne ovplyvňujú.

Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje nebudú poskytované príjemcom osobných údajov.

Práva dotknutých osôb

Udelením súhlasu nie sú dotknuté práva dotknutých osôb.

Na základe písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronickej žiadosti na email: accounting@nexineo.com majú dotknuté osoby právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov
 • na prenosnosť svojich osobných údajov
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Právo na prístup k osobným údajom

znamená právo požiadať o potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané.

Právo byť informovaný o spracúvaní

znamená získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva.

Právo na opravu

znamená právo dotknutých osôb žiadať opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva;

Právo na výmaz

znamená výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR (najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne,..).

Právo na obmedzenie

znamená obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR (napr. ak dotknuté osoby oznámia, že spoločnosť o nich spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy).

Právo na prenosnosť

znamená získanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli spoločnosti v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, dotknuté osoby majú právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR.

Právo namietať

znamená právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka a je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ vrátane práva namietať proti profilovaniu, ktoré je založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa.  právo namietať znamená aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Upovedomujeme Vás, že dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. Pri podozrení, že sa osobné údaje dotknutých osôb neoprávnene spracúvajú môžu dotknuté osoby podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad.

Cookies

Zjednodušene je možné uviesť, že tzv. cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá v počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač a optimálne tak prispôsobiť našu internetovú ponuku čo možno najoptimálnejším spôsobom Vašim potrebám. V prípade, že o tieto cookies nemáte záujem, môžete si nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby neakceptovali nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil, prípadne tieto cookies vypnúť. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.