GDPR

GDPR

W dniu 25.05.2018 r. w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), realizujemy zatem obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami, pragniemy poinformować, iż w pełni respektujemy prawo do ochrony danych osobowych naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów, a także wszystkich innych osób, które udostępniają mu swoje dane osobowe, i zobowiązuje się do ich ochrony zgodnie z RODO.

Zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, z najwyższą starannością i stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w celu ich ochrony.

Z danymi osobowymi osób, których dane dotyczą, będziemy zawsze postępować zgodnie z RODO, dbając o ich ochronę przed nieuprawnionym nadużyciem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub ujawnieniem osobom trzecim w trakcie pracy z danymi osobowymi.

Aby zapewnić jak najwyższy poziom ochrony danych osobowych, nasza strona internetowa jest chroniona przez najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, które zapobiegają (i) nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych osób, których dane dotyczą, (ii) nieuprawnionemu uszkodzeniu danych, (iii) nieuprawnionej zmianie lub (iv) niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych osób, których dane dotyczą lub (v) ich nadużyciu.

Niniejszy dokument wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe osób, których dane dotyczą, w jakim celu są one przetwarzane oraz jakie są prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO, jednocześnie stwierdzamy, co następuje:

Operatorem jest spółka NEXINEO s. r. o. z siedzibą przy Pestovateľská 2, 821 04 Bratysława - dzielnica Ružinov, IČO/REGON: 47 020 946, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Bratysława I, wkładka nr  87516/B, wydział: Gospodarczy, która sama lub razem z innymi określa cele i metody przetwarzania danych osobowych.

Osoby, których dane dotyczą to zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarzamy.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czyli osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;  

Należy pamiętać, że dane osobowe mogą być przekazywane innym (trzecim) podmiotom - podmiotom przetwarzającym, które są zobowiązane do przetwarzania danych dla nas na podstawie umowy, np. usługi informatyczne, pośrednicy.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą, na podstawie następujących zasad przetwarzania danych osobowych:

 1. cel przetwarzania danych osobowych
 2. minimalizacja przetwarzania danych osobowych
 3. prawidłowość, kompletność i dokładności danych osobowych
 4. minimalizacja przechowywania danych osobowych
 5. zasadności przetwarzania danych osobowych

 

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych pracowników

Przetwarzamy dane osobowe naszych pracowników korzystając z następujących podstaw prawnych:

 1. realizacja postanowień umownych;
 2. obowiązek prawny
 3. zgody na przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe pracowników w oparciu o prawo w celu realizacji obowiązków umownych i prawnych, wynikających z umowy o pracę oraz zgodnych z prawem pracy, zabezpieczenia społecznego, obowiązkami składkowymi, zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

W przypadku ujawniania, przechowywania i udostępniania fotografii pracowników, przechowywania prywatnych numerów telefonów i poczty elektronicznej wymagamy konkretnej, wyraźnej zgody pracownika.

 1. Przetwarzanie danych osobowych osób, które ubiegają się o pracę i ich przechowywanie w rejestrze

Przetwarzamy dane osobowe kandydatów na stanowiska pracownicze, z którymi możemy się ponownie skontaktować w przypadku niepowodzenia w obsadzeniu wolnego stanowiska, ale tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 1. Przetwarzanie danych osobowych klientów i partnerów biznesowych

Firma przetwarza dane osobowe swoich klientów i partnerów biznesowych korzystając z następujących podstaw prawnych:

 1. realizacja postanowień umownych;
 2. obowiązek prawny
 3. uzasadniony interes

 

Dane osobowe tych osób oraz dane kontaktowe firm lub osób fizycznych, a także osób fizycznych - przedsiębiorców przetwarzamy w umowach, zamówieniach lub innych systemach informatycznych.

 1. Realizacja umowy wobec klientów i partnerów biznesowych

Przetwarzamy dane osobowe klientów — osób, których dane dotyczą na podstawie umowy kupna, umowy maklerskiej, umowy o współpracy, umowy o pracę lub zlecenia. Przetwarzamy tylko te dane osobowe klientów, które są niezbędne do realizacji umowy lub zamówienia oraz, jeśli to konieczne, do kontaktu z klientem lub partnerem biznesowym w trakcie realizacji umowy.

Dane osobowe przetwarzane są w okresie realizacji umowy i zamówienia..

 1. Obowiązek prawny

Przetwarzamy dane osobowe klientów - osób, których dane dotyczą - w celu rozpatrzenia reklamacji w zakresie danych o reklamowanym towarze, świadczenia komputerowych usług serwisowych oraz danych podanych przez klienta przy składaniu reklamacji, świadczenia usług powstałych w związku z nabytym produktem.

W takich przypadkach stosuje się kodeks handlowy i kodeks cywilny z późniejszymi zmianami.

Dane osobowe przetwarzane są w okresie realizacji umowy kupna, zlecenia lub umowy o dzieło oraz w okresie gwarancji na dostarczony produkt.

 1. Uzasadniony interes

Przetwarzamy również dane osobowe klientów i partnerów biznesowych, do których wysyłamy informacje o nowościach.

Komunikację marketingową stosujemy na podstawie prawnej uzasadnionego interesu {1}z dotychczasowymi klientami, których adres e-mail uzyskaliśmy w związku ze sprzedażą podobnych usług i towarów. Przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego uważamy za nasz uzasadniony interes. Klient lub partner biznesowy może poprosić o otrzymanie informacji przy podpisywaniu umowy lub wysyłaniu zamówienia.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych w celu wystawienia referencji

Przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą, w celu udzielenia referencji dotyczącej oceny jakości świadczonych usług, za pomocą nagrania wideo, na którym przedstawiany jest wizerunek osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnej przewidzianej w RODO, czyli na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

Osoby, których dane dotyczą, wyrażają zgodę na zarządzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu udzielenia referencji i publicznego promowania firmy do czasu jej wycofania przez osobę, której dane dotyczą.

Zgoda jest dobrowolna. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w formie, w jakiej zgoda została udzielona. Zgoda jest udzielana do czasu jej odwołania przez zainteresowane osoby.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych w celu rejestracji na webinarium

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zebrane za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na webinarium administratora, są przetwarzane w następujących celach (i) spełnienia zobowiązań administratora i osoby, której dane dotyczą, wynikających z zapisu osoby, której dane dotyczą, na webinarium (ii) informowania osoby, której dane dotyczą, o pomyślnej rejestracji na wydarzenie edukacyjne, o ewentualnych zmianach w organizowanym wydarzeniu edukacyjnym lub przekazywania innych bardziej szczegółowych informacji (iii) wykonania wszelkich dalszych praw administratora i osoby, której dane dotyczą, wynikających z rejestracji na wydarzenie szkoleniowe organizowane przez administratora (iv) informowania osoby, której dane dotyczą, w stosownych przypadkach, o kolejnych wydarzeniach szkoleniowych w środowisku (iv) poprzez wysyłanie newslettera o produktach, usługach, trwających promocjach i rabatach, planowanych webinariach lub innych informacjach o produktach i/lub usługach świadczonych w ramach działalności administratora danych

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zarejestrowanej na webinarium organizowane przez administratora za pośrednictwem wskazanego formularza rejestracyjnego, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Na potrzeby przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, formularz rejestracyjny traktuje się jako zamówienie (umowa) zawierane pomiędzy uczestnikiem webinarium a administratorem, za pośrednictwem wskazanego formularza znajdującego się na stronie internetowej.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane przez okres, w którym możliwe będzie dochodzenie ewentualnych roszczeń osoby, której dane dotyczą i/lub administratora, związanych z realizacją obowiązków wynikających z rejestracji na webinarium. Dane osobowe są zatem przechowywane zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi okresów przedawnienia określonych w ustawie nr 40/1964 Dz.U. Kodeks cywilny, z późniejszymi zmianami, przez okres nie dłuższy niż 1 rok od dnia rozpatrzenia zgłoszenia osoby, której dane dotyczą, na wydarzenie edukacyjne.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, rejestruje się na webinarium organizowane przez administratora za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej, administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, nazwa szkoły lub osoby prawnej, w imieniu której osoba się rejestruje, siedzibę, REGON, telefon.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wypełniła i wysłała formularz zgłoszeniowy na webinarium organizowane przez administratora, przetwarzanie danych osobowych odbywa się odpowiednio na warunkach bardziej szczegółowo określonych w sekcji NEWSLETTER i niniejszym Regulaminie przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych w celu wysyłania newsletterów - komunikacja marketingowa

Przetwarzamy dane osobowe osób, których dane dotyczą, w zakresie imienia, nazwiska i adresu e-mail a to w celu komunikacji marketingowej dotyczącej ogólnych informacji o nowościach (newsletter ogólny) za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgoda na otrzymywanie newslettera jest uzyskiwana np. za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poprzez formularze. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera, klikając „anuluj subskrypcję" na dole strony.

Przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnej przewidzianej w RODO, czyli na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

Osoby, których dane dotyczą, udzielają nam zgody na zarządzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego poprzez wysyłanie newsletterów.

Zgoda jest dobrowolna. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w formie, w jakiej zgoda została udzielona. Zgoda jest udzielana do czasu jej odwołania przez zainteresowane osoby.

Administrator ma prawo, w przypadku zbliżającego się upływu okresu, na który wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, skontaktować się z nią z prośbą o ponowne udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wysyłania newslettera.

W przypadku, gdy osoba odwiedzająca stronę internetową zapisze się za jej pośrednictwem na webinarium i/lub skorzysta z innych usług świadczonych przez administratora, wówczas administrator jest uprawniony do realizacji wysyłki newslettera na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych na tej podstawie prawnej administrator dokładnie zbadał, czy przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie nie stanowi nieproporcjonalnej ingerencji w prawa i wolności osoby, której dane dotyczą i przeprowadził w tym celu test proporcjonalności.

Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na wysyłaniu newslettera wynika z chęci zapewnienia wystarczającego poziomu świadomości osób zainteresowanych, które wcześniej uczestniczyły w webinarium organizowanym przez administratora i/lub korzystały z innych z usług świadczonych w ramach działalności administratora i co do, których można zasadnie oczekiwać, że będą nadal zainteresowane udziałem w kolejnych wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez administratora i/lub korzystaniem z innych usług świadczonych w ramach działalności administratora.

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przetwarzane w celu wysyłania newslettera

 • przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, gdy newsletter jest wysyłany na podstawie zgody odwiedzającego na przetwarzanie danych osobowych, lub
 • przez okres 5 lat, od ostatniego zapisania się przez osobę, której dane dotyczą, na webinarium organizowane przez administratora i/lub od ostatniego skorzystania z innych usług świadczonych w ramach działalności administratora.

 

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe osób, których dane dotyczą, nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Informujemy osoby, których dane dotyczą, że nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania danych osobowych osób, których dane dotyczą, co wywołuje skutki prawne dotyczące ich lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Udzielenie zgody nie narusza praw osób, których dane dotyczą.

Na podstawie pisemnego wniosku skierowanego na adres siedziby administratora lub wniosku elektronicznego na adres e-mail:accounting@nexineo.com, osoby, których dane dotyczą, mają prawo:

 • żądać dostępu do swoich danych osobowych oraz ich skorygowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • przenieść swoje dane osobowe
 • złożyć wniosek o wszczęcie postępowania do Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej.

Prawo dostępu do danych osobowych

oznacza prawo do żądania potwierdzenia, czy dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są przetwarzane, czy też nie.

Prawo do otrzymania informacji o przetwarzaniu danych

oznacza uzyskanie dostępu do danych osobowych i innych informacji oraz otrzymanie kopii danych osobowych przetwarzanych przez Firmę.

Prawo do sprostowania

oznacza prawo osób, których dane dotyczą, do sprostowania nieprawidłowych/niekompletnych danych osobowych przetwarzanych przez Firmę;

Prawo do usunięcia danych

oznacza usunięcie danych osobowych, jeżeli spełniona jest jedna z podstaw określonych w RODO (w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone przez firmę, jeśli osoba, której dane dotyczą, wycofa zgodę, a firma nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu lub jeśli firma przetwarzała dane osobowe niezgodnie z prawem,..).

Prawo do ograniczenia

oznacza ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli spełniona jest jedna z podstaw określonych w RODO (np. jeśli osoba, której dane dotyczą, powiadomi, że firma przetwarza nieprawidłowe dane osobowe na jej temat, może zażądać, aby dane osobowe nie były przetwarzane do czasu ich sprostowania).

Prawo do przenoszenia danych

oznacza pozyskanie danych osobowych osób, których dane dotyczą, które dostarczyły firmie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, wówczas osoby, których dane dotyczą, mają prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to technicznie wykonalne i jeśli spełnione są warunki określone w RODO.

Prawo do sprzeciwu

oznacza prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z konkretną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych i jest niezbędne do celów z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym prawo do sprzeciwu wobec profilowania, które wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora. Prawo do sprzeciwu oznacza również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego bez zgody, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim.

Informujemy, że organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z siedzibą przy Hraničná 4826/12, 820 07 Bratysława, Republika Słowacka. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe osób, których dane dotyczą, są przetwarzane niezgodnie z prawem, osoby, których dane dotyczą, mogą złożyć w Urzędzie wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych.

Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę. Umożliwiają one naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki i tym samym optymalne dostosowanie naszej oferty internetowej do Twoich potrzeb. Jeśli nie jesteś zainteresowany tymi plikami cookie, możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała nowych plików cookie, lub aby informowała Cię o nowych plikach cookie, lub aby wyłączyć te pliki cookie. Pliki cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera użytkownika i nie zawierają żadnych wirusów.