Reklamační řád

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD A PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ZÁRUKY ZA JAKOST

Tento reklamační řád upravuje vztahy mezi společností NEXINEO CZ s.r.o. se sídlem Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, IČ: 079 04 380, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308293  (dále jen „NEXINEO CZ s.r.o.“) jako prodávajícím a / nebo zhotovitelem a zákazníkem jako kupujícím a / nebo objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) týkající se podmínek poskytnutí záruky za jakost, délky záruční doby na zakoupené zboží a systém NEXINEO sestávající z technologického zařízení NEXINEO (server NEXI, zobrazovací jednotky NEO, síťové prvky switch a router) a softwarového řešení NEXINEO (management konzole NEXI Board, protokol NEXI GO RDP, přihlašovací obrazovka NEXI login) kupujícím u společnosti NEXINEO CZ s. r. o. a další vztahy související s uplatněním reklamace zakoupeného zboží (dále jen „zboží“) a/nebo systému společnosti NEXINEO CZ s. r. o. (dále jen „systém NEXINEO“).

Uzavřením kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo se společností NEXINEO CZ s. r. o.  či potvrzením objednávky u společnosti NEXINEO CZ s. r. o. kupující výslovně souhlasí s tímto Reklamačním řádem a podmínkami v něm uvedenými.


1.    ZÁRUČNÍ DOBA


Záruční doba na zboží a systém NEXINEO je 24 měsíců od data převzetí zboží a systému NEXINEO, není-li stanoveno či dohodnuto jinak.

Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží a systému NEXINEO kupujícím.

Závady na zboží a systému NEXINEO je nutné u společnosti NEXINEO CZ s. r. o. uplatnit neprodleně po vzniku závady, nejpozději však do doby uplynutí záruční doby.
Pro uplatnění reklamace a provedení záručního servisu u společnosti NEXINEO CZ s. r. o. je kupující povinen předložit doklady vyžadované v Reklamačním formuláři. Bez předložení těchto dokumentů nebude reklamace zboží a/nebo systému NEXINEO uznána jako záruční a kupující bude povinen uhradit všechny náklady spojené s odstraněním vady zboží a/nebo systému NEXINEO podle aktuálního platného ceníku prací zveřejněného na internetové stránce www.nexineo.com/cz . Kupující je povinen uhradit takto vzniklé náklady společnosti NEXINEO CZ s. r. o. do 15 kalendářních dnů ode dne jejich vzniku na základě faktury vystavené společností NEXINEO CZ s. r. o.
V případě, že se během záruční doby vyskytne vada způsobená společností NEXINEO CZ s. r. o., v jejímž důsledku nemůže kupující zakoupené zboží a/nebo systém NEXINEO řádně užívat nebo je může užívat pouze částečně a tuto vadu je možné odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu.

Pokud oprava zboží a/nebo systému NEXINEO není možná a povaha vady nebrání běžnému užívání, může se společnost NEXINEO CZ s. r. o. s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží a systému NEXINEO. V případě dohody o slevě nemůže kupující tuto vadu zboží a/nebo systému NEXINEO později reklamovat.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží a systém NEXINEO řádně používáno jako zboží a systém NEXINEO bez vady, má kupující právo na výměnu zboží a/nebo systému NEXINEO za jiné/jiný se stejnými nebo obdobnými užitnými a funkčními vlastnostmi (např. v případě pevných disků – disk s nejbližší vyšší dostupnou kapacitou, v případě procesorů – procesor s nejbližší frekvencí apod.). Pokud byla reklamace zboží a/nebo systému NEXINEO v zákonné záruční lhůtě vyřešena výměnou zboží za nové nebo výměnou systému NEXINEO za nový, prodlužuje se záruční doba o dobu vyřízení reklamace.

V případě výměny zboží nebo jakékoli části systému NEXINEO za nové zboží nebo novou část systému NEXINEO obdrží kupující doklad (reklamační protokol), ve kterém bude uvedeno nové výrobní číslo vyměněného zboží a systému NEXINEO a případné další reklamace se budou uplatňovat na základě původního dokladu o převzetí a reklamačního protokolu.

Práva z odpovědnosti za vady zboží a/nebo systému NEXINEO, pro které platí záruční doba, zanikají nejpozději uplynutím záruční doby.

Kupující je povinen poskytnout společnosti NEXINEO CZ s. r. o. součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, jinak se lhůty pro vyřízení reklamace přiměřeně prodlužují o dobu, po kterou kupující neposkytl požadovanou součinnost. Za součinnost se podle tohoto bodu považuje i předložení samotného zboží, které má vykazovat vady, společnosti NEXINEO CZ s.r.o.


2.    PODMÍNKY A POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACÍ

 
Při předání zboží a/nebo systému NEXINEO k opravě se kupujícímu doporučuje, aby zajistil vytvoření záložních kopií všech dat a programů a vybral ze zboží a/nebo systému NEXINEO vyměnitelná paměťová média. Společnost NEXINEO CZ s. r. o. nenese žádnou odpovědnost za poškození, zneužití nebo ztrátu jakýchkoli programů, údajů nebo dat kupujícího, ke kterým může objektivně dojít v průběhu vyřizování reklamace zboží a/nebo systému NEXINEO. V případě nutnosti přeinstalování systému má společnost NEXINEO CZ s. r. o. právo nezachovat data kupujícího bez souhlasu kupujícího.

Pokud je zboží poškozeno a/nebo systém NEXINEO poškozen a/nebo nefunkční, je kupující povinen bezodkladně uplatnit reklamaci u společnosti NEXINEO CZ s. r. o., a to následujícím způsobem:
o    prostřednictvím zákaznické podpory na internetové stránce https://www.nexineo.com/cz/zakaznicka-podpora-4  , v části Záruční podpora, kde je nutné vyplnit Reklamační formulář.

Kupující je povinen v Reklamačním formuláři přesně specifikovat závadu nebo problém se zbožím a/nebo systémem NEXINEO (např. jak se závada projevuje, v jakých režimech, časových intervalech atd.). V případě, že kupující v Reklamačním formuláři nespecifikuje vadu zboží a/nebo systému NEXINEO, nebude se takováto reklamace považovat za uplatněnou u společnosti NEXINEO CZ s. r. o.

V Reklamačním formuláři je nutné uvést zejména:
o    identifikační údaje kupujícího;
o    přesnou specifikaci závady, problému nebo vady zboží a/nebo systému NEXINEO;

Kupující je povinen k Reklamačnímu formuláři přiložit dokumenty vyžadované v Reklamačním formuláři.

V případě uplatnění reklamace má kupující možnost požádat společnost NEXINEO CZ s.r.o. o provedení předběžné vzdálené diagnostiky reklamovaného zboží jako alternativního postupu pro uplatňování vady. Společnost NEXINEO CZ s.r.o. vykoná na základě takové výslovné žádosti kupujícího vzdálenou diagnostiku reklamovaného zboží (pokud bude možné tento postup provést), což spočívá v jednorázovém připojení se k reklamovanému zboží za účelem jeho diagnostiky, a v případě jednoduchých vad i přímo v jejich odstranění na dálku. Společnost NEXINEO CZ s.r.o. vykoná tuto diagnostiku v obvyklé lhůtě do 21 dní od přijetí reklamačního formuláře.

V případě, že kupující nepožádá o vzdálenou diagnostiku, nebo v případě, že vzdálená diagnostika nebude úspěšná, je kupující povinen doručit reklamované zboží spolu se systémem NEXINEO na adresu NEXINEO CZ s. r. o., Vinohradská 2828/151, vchod C, 7 patro, 130 00 Praha 3. Kupující přitom bere na vědomí, že lhůta pro odstranění vady začíná okamžikem, kdy bylo reklamované zboží doručené společnosti NEXINEO CZ s.r.o.

Reklamační řízení začíná datem převzetí zboží a/nebo systému NEXINEO společností NEXINEO CZ s. r. o., nikoliv datem předání zboží a/nebo systému NEXINEO k přepravě kupujícím.

Společnost NEXINEO CZ s. r. o. zašle prostřednictvím e-mailu potvrzení, přičemž toto potvrzení slouží pouze jako doklad o přijetí reklamace. Stav zboží včetně systému NEXINEO, ve kterém kupující toto zboží a systém NEXINEO společnosti NEXINEO CZ s. r. o. odevzdal, bude posouzen až v rámci reklamačního řízení.
 
POKYNY PRO ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ A SYSTÉMU NEXINEO K REKLAMACI

1.    Zboží včetně systému NEXINEO musí být zabaleno do antistatického obalu a v případě přepravy také do dostatečně pevného náhradního obalu (např. kartonové krabice) a řádně vystláno tak, aby se zabránilo poškození při přepravě. Společnost NEXINEO CZ s. r. o. neodpovídá za případné poškození způsobené během přepravy. Kupující odpovídá za stav zboží včetně systému NEXINEO do okamžiku jeho doručení do společnosti NEXINEO CZ s. r. o. jakož i za případná poškození způsobená během přepravy.

2.    Pokud zboží a/nebo systém NEXINEO nebude vykazovat závadu specifikovanou kupujícím v Reklamačním formuláři, je společnost NEXINEO CZ s. r. o. oprávněna zaslat zboží zpět kupujícímu na jeho náklady. Kupující je povinen uhradit takto vzniklé náklady společnosti NEXINEO CZ s. r. o. do 15 kalendářních dnů ode dne jejich vzniku na základě faktury vystavené společností NEXINEO CZ s. r. o. Zboží a/nebo systém NEXINEO zaslaný k reklamaci se bude testovat pouze na závadu uvedenou kupujícím v Reklamačním formuláři.

3.    Reklamované zboží a reklamovaný systém NEXINEO musí být pečlivě zajištěny, aby nedošlo během přepravy k jejich poškození.

Za účelem odstranění vady může společnost NEXINEO CZ s. r. o. v součinnosti s kupujícím provést diagnostiku na dálku. Servisní technik společnosti NEXINEO CZ s. r. o. se jednorázově připojí k zařízení kupujícího za účelem diagnostiky nebo odstranění závady, poruchy nebo problému na zboží a/nebo systému NEXINEO, přičemž za tímto účelem je kupující povinen poskytnout společnosti NEXINEO CZ s. r. o. maximální součinnost.

Společnost NEXINEO CZ s. r. o. vyřídí reklamaci včetně odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí, resp. doručení reklamovaného zboží a/nebo systému NEXINEO na adresu Vinohradská 2828/151, vchod C, 7 patro, 130 00 Praha 3, pokud se společnost NEXINEO CZ s. r. o. a kupující nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že společnost NEXINEO CZ s. r. o. nemůže objektivně zajistit dodržení termínu ve smyslu předchozí věty v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli (např. selhání čipů a dalších komponentů nezbytných k odstranění vady zboží a/nebo systému NEXINEO), prodlužuje se v takovém případě lhůta pro odstranění vady reklamovaného zboží a/nebo systému NEXINEO o dalších 30 kalendářních dnů. Společnost NEXINEO CZ s. r. o. bude kupujícího o této skutečnosti informovat.

Společnost NEXINEO CZ s. r. o. vydá po ukončení reklamačního řízení Reklamační protokol o vyřízení reklamace.


3.     VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI


Porušením ochranné pečeti, informační nálepky nebo sériového čísla se vystavuje kupující riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození došlo při obvyklém používání. Pečetě a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a/nebo systému NEXINEO a nijak neomezují právo kupujícího používat zboží a systém NEXINEO a nakládat s nimi v plném rozsahu účelu, pro který jsou zboží a systém NEXINEO určeny.         
Záruka se nevztahuje ani na níže uvedené situace a v případě, že některá z níže uvedených situací nastane, je společnost NEXINEO CZ s. r. o. oprávněna zamítnout vyřízení reklamace kupujícímu, a to:
1.    Při poruchách způsobených nedodržením zásad používání uvedených v návodu k obsluze;
2.    V případě poruch způsobených mechanickým poškozením zboží a systému NEXINEO;
3.    Na zboží a systém NEXINEO elektricky poškozené neodborným zásahem, přepětím v síti nebo elektrostatickým výbojem;
4.    Na poruchy a poškození způsobené provozováním zboží včetně systému NEXINEO mimo specifikace uvedené výrobcem a/nebo společností NEXINEO CZ s. r. o. (přetaktování, teplotní podmínky prostředí, zvýšená vlhkost a prašnost atd.);
5.    Na zboží a systém NEXINEO poškozené přírodními živly;
6.    Na zboží a systém NEXINEO provozované v nevhodném prostředí a poškozené nesprávnou obsluhou. Produkty informačních technologií jsou určeny k provozu v běžném kancelářském prostředí. Nejsou určeny pro použití v prašném, vlhkém nebo horkém prostředí;
7.    Na zboží a systém NEXINEO s neúplným, poškozeným nebo odstraněným výrobním číslem nebo jiným identifikačním prvkem;
8.    Na zboží a systém NEXINEO s poškozenými záručními plombami, nálepkami nebo jinými ochrannými značkami;
9.    Prodávající nezaručuje funkčnost periferních zařízení a aplikací USB se systémem NEXINEO, s výjimkou periferních zařízení a aplikací USB uvedených v seznamu kompatibilních zařízení vydaném společností NEXINEO CZ s. r. o.;
10. Vady a/nebo nefunkčnost způsobená změnami, úpravami, aktualizacemi nebo jinými zásahy do operačního systému nebo jiného programového vybavení třetích stran/poskytovaných kupujícímu třetími stranami;
11.    Prodávající negarantuje rychlost odezvy systému NEXINEO v případě integrace do externí domény;
12.    Prodávající neposkytuje záruku na přirozené opotřebení nebo přirozenou degradaci zboží včetně systému NEXINEO a jejich součástí;
13.    Na díly spotřebního charakteru spotřebované před koncem záruky;
14.    Na zboží a systém NEXINEO, u nichž záruční doba uplynula v den převzetí do opravy;
15.    Na závady způsobené použitím jiných komponentů, než které jsou doporučeny výrobcem a/nebo společností NEXINEO CZ s. r. o. nebo dodavatelem, jakož i opravou nebo úpravou provedenou jinými osobami než osobami autorizovanými výrobcem nebo dodavatelem;
16.    Na firmware nebo předinstalovaný software poškozený nesprávným používáním nebo počítačovým virem, ani na případné škody z toho vyplývající;
17.    Poškození způsobené použitím neoriginálního spotřebního materiálu (pásky, tonery apod.);
18.    Závady způsobené náhodným nebo úmyslným vniknutím kapaliny, hmyzu nebo cizích předmětů do útrob výrobku;
19.    Zboží a systém NEXINEO rovněž nesmí vykazovat známky násilného pokusu o otevření;
20.    V případě zařízení, které se skládá z více komponentů a každý komponent má samostatnou a odlišnou délku záruky, tato záruka zaniká porušením záruční plomby nebo štítku;
21.    Pokud došlo ke svévolné manipulaci se softwarovou nebo hardwarovou konfigurací systému NEXINEO (např. odpojení routeru nebo switche a zapojení vlastního, změna topologie zapojení, změna parametrů v nastavení systému, odpojení domény nebo připojení k doméně a všechny podobné akce).


4.    OMEZENÁ ZÁRUKA

 
Na spotřební materiál (barvicí pásky, tonery, hlavy trysek, baterie apod.) se vztahuje omezená záruka (pouze na funkční závady), a to i v případě, že je součástí tiskárny s delší zárukou. Pokud se z kazety spotřebuje více než 10 % náplně, výrobce reklamaci neuzná. Reklamační protokol musí obsahovat i výtisk s prokázanou závadou kazety.


5.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Tento reklamační řád je platný od 1.6.2023 a je zveřejněn na internetové stránce www.nexineo.com/cz .
Na reklamaci zboží včetně systému NEXINEO kupujícím se vztahují ustanovení občanského zákoníku.