GDPR

GDPR

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) („GDPR“), proto plníme informační povinnost vůči subjektům údajů.

Ve smyslu nové platné právní úpravy vám sdělujeme, že v plném rozsahu respektujeme právo na ochranu osobních údajů svých zaměstnanců, obchodních partnerů a klientů, jakož i všech dalších osob, které nám zpřístupní své osobní údaje, a zavazujeme se je chránit ve smyslu GDPR.

Ochraně osobních údajů subjektů údajů se zavazujeme věnovat maximální pozornost a k jejich ochraně využíváme těch nejvyšších bezpečnostních standardů.

S osobními údaji subjektů údajů budeme vždy nakládat v mezích GDPR, přičemž při nakládání s osobními údaji budeme dbát na jejich ochranu před neoprávněným zneužitím, poškozením, ztrátou či zpřístupněním třetím osobám.

Naše webová stránka je za účelem zajištění co největší ochrany osobních údajů subjektů údajů chráněna špičkovými ochrannými systémy tak, aby nedocházelo k (i) neoprávněným přístupům k osobním údajům subjektů údajů, (ii) protiprávním poškozením dat, (iii) neoprávněným změnám ani k (iv) nesprávnému užívání osobních údajů subjektů údajů či k (v) jejich zneužití.

Účelem tohoto dokumentu je vysvětlit, jak jsou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, k jakému účelu se zpracovávají a jaká jsou práva subjektů údajů podle GDPR, přičemž uvádíme následující:

Správcem je společnost NEXINEO s. r. o. se sídlem Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava – městská část Ružinov, IČO: 47 020 946, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka č. 87516/B, oddíl: Sro, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů subjektů údajů.

Subjekty údajů jsou identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme.

Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů je operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, pořádání, strukturování, uchovávání, přepracování nebo změna, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda jsou prováděny automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.  

Uvádíme, že osobní údaje mohou být pro níže uvedené účely zpracování předávány jiným (třetím) osobám – zprostředkovatelům, které se na základě dohody zavázaly údaje pro nás zpracovávat, např. IT služby, zprostředkovatelé.

Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů zpracováváme na základě těchto zásad zpracování osobních údajů:

 1. účelnost zpracování osobních údajů
 2. minimalizace zpracování osobních údajů
 3. správnost, úplnost a přesnost osobních údajů
 4. minimalizace uchovávání osobních údajů
 5. oprávněnost zpracování osobních údajů

 

Účely zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů zaměstnanců

Zpracováváme osobní údaje svých zaměstnanců s použitím následujících právních základů:

 1. plnění smlouvy;
 2. zákonná povinnost;
 3. souhlas se zpracováním osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje zaměstnanců na právním základě plnění smluvních a zákonných povinností ve smyslu pracovní smlouvy a v souladu s pracovněprávními předpisy, sociálního zabezpečení, odvodových povinností, zabezpečení ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.

V případě zveřejňování, uchovávání a poskytnutí fotografie zaměstnanců, uchovávání soukromého telefonního čísla a e-mailu vyžadujeme zvláštní výslovný souhlas zaměstnance.

 1. Zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a jejich uchovávání v evidenci

Zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání, které v případě, že neuspěli při obsazování volné pracovní pozice, můžeme opětovně kontaktovat, ale to jen v případě poskytnutí souhlasu ze strany subjektu údajů.

 1. souhlas se zpracováním osobních údajů.
 1. Zpracování osobních údajů zákazníků a obchodních partnerů

Společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků a obchodních partnerů s použitím následujících právních základů:

 1. plnění smlouvy;
 2. zákonná povinnost;
 3. oprávněný zájem.

 

Zpracováváme osobní údaje o těchto subjektech údajů ve smlouvách, v objednávkách nebo jiných informačních systémech (kontaktní údaje společnosti nebo fyzických osob, jakož i fyzických osob – podnikatelů).

 1. Plnění smlouvy vůči zákazníkům a obchodním partnerům

Zpracováváme osobní údaje zákazníků – subjektů údajů na základě kupní smlouvy, zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o spolupráci, smlouvy o dílo nebo objednávky. Zpracováváme pouze osobní údaje zákazníků, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo objednávky a případné kontaktování zákazníka nebo obchodního partnera během plnění smlouvy.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smluv a realizace objednávky.

 1. Zákonná povinnost

Zpracováváme osobní údaje zákazníků – subjektů údajů za účelem vyřízení reklamací v rozsahu údajů o reklamovaném zboží, poskytování servisu počítačového vybavení a údajů uvedených zákazníkem při uplatnění reklamace, poskytování servisu vznikající v souvislosti s nabytým produktem.

Aplikován je Obchodní a Občanský zákoník v platném znění.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění kupní smlouvy, objednávky nebo smlouvy o dílo a v době plynutí záruční lhůty na dodaný produkt.

 1. Oprávněný zájem

Zpracováváme také osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů, kterým zasíláme informace o novinkách.

Marketingovou komunikaci na právním základě oprávněného zájmu využíváme u stávajících zákazníků, jejichž e-mailovou adresu jsme získali v souvislosti s prodejem podobných služeb a zboží. Dané zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu považujeme za svůj oprávněný zájem. Zákazník nebo obchodní partner může požádat o zasílání informací při podpisu smlouvy nebo zaslání objednávky.

 1. Souhlas se zpracováním údajů za účelem poskytnutí reference

Zpracováváme osobní údaje subjektů údajů za účelem poskytnutí reference týkající se hodnocení kvality poskytnutých služeb, prostřednictvím videonahrávky, kde je zobrazena podobizna subjektu údajů.

Osobní údaje zpracováváme na právním základě stanoveném GDPR, a to udělení souhlasu subjektů údajů.

Subjekty údajů nám udělují souhlas ke správě, zpracování a uchovávání osobních údajů za účelem poskytnutí reference a veřejné propagace společnosti až do odvolání subjektu údajů.

Udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas mohou subjekty údajů kdykoli odvolat oznámením o odvolání souhlasu, a to takovou formou, jakou souhlas udělily. Souhlas se uděluje až do odvolání subjekty údajů.

 1. Souhlas se zpracováním údajů za účelem přihlášení na webinář

Osobní údaje subjektu údajů získané prostřednictvím přihlášky na webinář správce jsou zpracovávány pro následující účely: (i) plnění závazků správce a subjektu údajů, vyplývajících z přihlášení subjektu údajů na správcem organizované vzdělávací akce (ii) informování subjektu údajů o úspěšném přihlášení na vzdělávací akce, o případných změnách v organizované vzdělávací akci nebo poskytnutí jiných bližších informací (iii) uplatňování dalších právních nároků správce a subjektu údajů, vyplývajících z přihlášení na správcem organizované vzdělávací akce (iv) případné informování subjektu údajů o dalších vzdělávacích akcích prostřednictvím zasílání newsletteru o produktech, službách, probíhajících akcích a slevách, plánovaných webinářích, případně obsahujících další informace týkající se produktů a/nebo služeb poskytovaných v rámci činnosti správce

Osobní údaje subjektu údajů, který se přihlásil na správcem organizovaný webinář prostřednictvím určené přihlášky, jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, podle něhož je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.

Přihláška se pro účely zpracování osobních údajů subjektu údajů považuje za objednávku (smlouvu) uzavíranou mezi účastníkem webináře a správcem prostřednictvím určeného formuláře umístěného na webové stránce.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu, po kterou je možné uplatňovat případné nároky subjektu údajů a/nebo správce související s plněním závazků vyplývajících z přihlášky na webinář. Osobní údaje jsou tak uchovávány v souladu s všeobecnými promlčecími lhůtami vymezenými v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to nejdéle po dobu 1 roku ode dne zpracování přihlášky subjektu údajů na vzdělávací akci.

V případě, že se subjekt údajů přihlašuje na správcem organizovaný webinář prostřednictvím přihlášky umístěné na webové stránce, správce zpracovává následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, název školy nebo právnické osoby, jejímž jménem se osoba přihlašuje, sídlo, IČO, telefon.

V případě, že subjekt údajů vyplnil a odeslal přihlášku na správcem organizovaný webinář, dochází v přiměřeném rozsahu ke zpracování osobních údajů i pro účely a za podmínek blíže uvedených v části NEWSLETTER těchto Podmínek zpracování osobních údajů.

 1. Souhlas se zpracováním údajů za účelem zasílání newsletterů – marketingová komunikace

Zpracováváme osobní údaje subjektů údajů za účelem e-mailové marketingové komunikace, týkající se všeobecných informací o novinkách (všeobecný newsletter), v rozsahu jméno, příjmení a e-mail.

Souhlas se zasíláním newsletteru získáváme např. prostřednictvím našich webových stránek nebo prostřednictvím formulářů. Z odběru novinek newsletterem je možné se kdykoli odhlásit kliknutím na „odhlásit“ ve spodní části webové stránky.

Osobní údaje zpracováváme na právním základě stanoveném GDPR, a to udělení souhlasu subjektů údajů.

Subjekty údajů nám udělují souhlas ke správě, zpracování a uchovávání osobních údajů za účelem přímého marketingu prostřednictvím zasílání newsletterů.

Udělení souhlasu je dobrovolné. Souhlas mohou subjekty údajů kdykoli odvolat oznámením o odvolání souhlasu, a to takovou formou, jakou souhlas udělily. Souhlas se uděluje až do odvolání subjekty údajů.

Správce je oprávněn v případě blížícího se uplynutí doby, na kterou byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, oslovit subjekt údajů se žádostí o opětovné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů potřebných pro zasílání newsletteru.

V případě, že se návštěvník webové stránky přihlásí prostřednictvím webové stránky na webinář a/nebo využije jiné ze služeb správce, správce je oprávněn realizovat zasílání newsletteru na základě svého oprávněného zájmu [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]. Správce před provedením zpracování osobních údajů na tomto právním základě důsledně přezkoumal, zda výkon takové zpracovatelské operace nepředstavuje nepřiměřený zásah do práv a svobod subjektu údajů, a za tímto účelem provedl test proporcionality.

Oprávněný zájem správce na zasílání newsletteru je dán snahou správce zajistit dostatečnou míru informovanosti těch subjektů údajů, které se v předchozím období zúčastnily webináře organizovaného správcem a/nebo využily jiné ze služeb poskytovaných v rámci jeho činnosti a u nichž je důvodné předpokládat přetrvávající zájem o účast na dalších vzdělávacích akcích organizovaných správcem a/nebo o využití dalších služeb poskytovaných v rámci jeho činnosti.

Osobní údaje subjektu údajů jsou pro účely zasílání newsletteru zpracovávány

 • po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v případech, kdy se zasílání newsletteru realizuje na základě návštěvníkem uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, nebo
 • po dobu 5 let od posledního přihlášení subjektu údajů na webinář organizovaný správcem a/nebo od posledního využití dalších služeb poskytovaných v rámci činnosti správce.

 

 

Přenos osobních údajů do třetích zemí

Osobní údaje subjektů údajů nebudou přenášeny do třetích zemí.

Automatizované rozhodování včetně profilování

Sdělujeme subjektům údajů, že neprovádíme automatizované rozhodování včetně profilování osobních údajů subjektů údajů, které má právní účinky, které se jich týkají nebo je podobně významně ovlivňují.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Udělením souhlasu nejsou dotčena práva subjektů údajů.

Na základě písemné žádosti na adresu sídla správce nebo elektronické žádosti na e-mail: accounting@nexineo.com mají subjekty údajů právo:

 • žádat o přístup ke svým osobním údajům a o opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů
 • vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů
 • na přenositelnost svých osobních údajů
 • podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů SR.

Právo na přístup k osobním údajům

znamená právo požádat o potvrzení, zda jsou, nebo nejsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány.

Právo být informován o zpracování

znamená získat přístup k osobním údajům a dalším informacím a obdržet kopii osobních údajů, které společnost zpracovává.

Právo na opravu

znamená právo subjektů údajů požadovat opravu nesprávných/neúplných osobních údajů, které společnost zpracovává.

Právo na výmaz

znamená výmaz osobních údajů, je-li splněn některý z důvodů uvedených v GDPR (zejména pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, ke kterým je společnost získala nebo zpracovávala, pokud subjekt údajů odvolá souhlas a společnost nemá jiný právní základ pro zpracování, pokud subjekt údajů vznáší námitky vůči zpracování nebo pokud společnost zpracovávala osobní údaje nezákonně).

Právo na omezení

znamená omezení zpracování osobních údajů, pokud je splněn některý z důvodů uvedených v GDPR (např. pokud subjekty údajů oznámí, že společnost o nich zpracovává nesprávné osobní údaje, mohou požádat, aby se tyto osobní údaje nezpracovávaly, dokud nebudou opraveny).

Právo na přenositelnost

znamená získání osobních údajů, které se týkají subjektů údajů a které poskytly společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Subjekty údajů mají právo na předávání těchto osobních údajů dalšímu správci, je-li to technicky možné a jsou-li splněny podmínky uvedené v GDPR.

Právo vznést námitku

znamená právo subjektu údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem. Námitku lze vznést i proti profilování, které je založeno na oprávněném zájmu správce, nebo proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu bez souhlasu subjektu údajů včetně profilování v rozsahu souvisejícím s tímto přímým marketingem.

Sdělujeme vám, že kontrolním orgánem je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky se sídlem Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika. Při podezření, že jsou osobní údaje subjektů údajů neoprávněně zpracovávány, mohou subjekty údajů u tohoto úřadu podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Cookies

Zjednodušeně lze uvést, že tzv. cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá v počítači. Umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč a optimálně tak přizpůsobit naši internetovou nabídku vašim potřebám. V případě, že o tyto cookies nemáte zájem, můžete nastavit svůj internetový prohlížeč tak, aby neakceptoval nové cookies nebo vás na nové cookies upozornil, případně tyto cookies vypnout. Cookies nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry.